Угра оқушыларының жүрек-тамыр жүйесінің жұмысы

Экологиялық жас ерекшелік физиологиясының маңызды міндеттерінің бірі әр түрлі экологиялық-географиялық жағдайларда онтогенездің барлық кезеңдерінде адамның жүрек-тамыр жүйесінің дамуын зерттеу болып табылады. Функционалдық көрсеткіштер ағзаның өсуі кезінде, яғни туғаннан толық дене жетілуіне дейін қарқынды өзгереді.
Жұмыстың мақсаты: 7-17 жастағы балалар ағзасының жүрек-қан тамырлары жүйесінің бейімдік реакцияларының сипаты мен ерекшеліктерін оқып үйрену.
Зерттеу материалдары мен әдістері. Жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын бағалау оқу жылы кезеңінде мектеп-интернаттарға келетін 413 жергілікті ұлттың ханты (орман) оқушыларында жүргізілді. Зерттелген оқушылардың ішінен жыныстық жағынан екі балалар тобы құрылды. Әр жыныстық топта қосымша үш жас тобы (7-10 — кіші мектеп жасы, 11-14 — орта мектеп жасы және 15-17 жас — үлкен мектеп жасы) бөлінді.
Нәтижелер. 7-17 жас аралығындағы ханты оқушыларының жүрекшелер мен қарыншалардың миокард қозуының әртүрлі жас динамикасы анықталды. Кіші мектеп жасындағы ханты қыздарда көрсеткіштер ұлдарға қарағанда жүрекше миокард қоздырғыштығын және оның 15-17 жасқа қарай прогрессивті төмендеуін көрсетті. Ханта ұлдарының кері үрдісі байқалады.
Асқазан миокардының қозу функциясы 11-14 және 15-17 жастағы ұлдарда (р& lt-0,05) басым болды. Атриовентрикулярлық өткізгіштіктің ұзақтығы екі жыныстық топта 15-17 жылдарға белсенді төмендеді, бірақ ханты қыздарда av торап бойынша қозу жылдамдығы біршама баяу болды.
Түйінді сөздер: жүрек-қан тамырлары жүйесі-функционалдық
көрсеткіштер-оқушылар-миокард-байырғы ұлт (ханты).
FUNCTIONAL INDEXES OF SERDECHNO-SOSUDISTOY SYSTEM OF SCHOOLBOYS OF YUGRY
Nifontova O. L., Privalova A. G., Sokolovskaja L. V.
One of the most important problems of ecological age physiology is studying of development of cardiovascular system of the person at all stages онтогенез in various ekologo-geographical conditions. Functional indicators most intensively change during organism growth, that is from the birth before complete physical maturing.
Work purpose: to study character and features of adaptive reactions of cardiovascular system of an organism of children of 7-17 years which were born, living and being trained in hypocomfortable climatic conditions of Yugra.
Materials and research methods. The assessment of a functional condition of cardiovascular system was carried out at 413 school students of a radical nationality hant (wood), coming for academic year to boarding schools. From among the surveyed school students two groups of children on a sex were created. In each sexual group it was in addition allocated on three age groups (7-10 the-junior school age, 1114 — middle school age and 15-17 years the-senior school age).
Results. Various age dynamics of excitability of a myocardium of auricles and ventricles at school students hant of 7-17 years is established. At girls hant at younger
school age indicators showed higher, than at boys excitability of a myocardium of auricles and its progressive decrease by 15-17 years. At boys hant the return tendency is noted. Function of excitability of a myocardium of ventricles prevailed at boys as at 11-14, and 15-17 years (R & amp-lt-0,05). Duration of atrioventricular conductivity actively decreased by 15-17 years in both sexual groups, but girls hant on an AV hub had a speed of carrying out excitement slightly more slowly.
Keywords: serdechno-sosudistaya system – functional indexes – schoolboys – myocardium – native nationality (khanty).
Миокардтың елеулі сапалық морфофункционалды өзгерулерінің және сыртқы факторлардың әсерінің үйлесуі адам денсаулығының жай-күйіне жағымсыз әсер етуі мүмкін. Халықты жаппай зерттеу практикасында алдын алу әдісін қолдану оның халықтың жекелеген топтарының денсаулық деңгейін бағалау бойынша тиімділігін көрсетті [1, 27 б.,
3, с. 23].
Көбінесе солтүстіктегі адам ағзасының функционалдық жағдайын анықтайтын орталық буын жүрек болып табылады. Балалар мен жасөспірімдерде жүргізілген электрокардиографиялық зерттеулер миокардтың биоэлектрлік белсенділігінің дамуының негізгі жас заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді [4, б.56, 5, б. 37, 6, Б. 24]. Балалар мен жасөспірімдерде жүргізілген электрокардиографиялық зерттеулер миокардтың белсенділігін анықтауға мүмкіндік береді[2, Б. 50].
Жүрек-қантамыр жүйесінің функционалдық жағдайын бағалау оқу жылы кезеңінде мектеп-интернаттарға келетін 413 жергілікті ұлттың ханты (орман) оқушыларында жүргізілді. Зерттелген оқушылардың ішінен жыныстық жағынан екі балалар тобы құрылды. Әр жыныстық топта қосымша үш жас тобы (7-10 — кіші мектеп жасы, 11-14 — орта мектеп жасы және 15-17 жас — үлкен мектеп жасы) бөлінді.
Зерттеулер қараша-ақпан айларында білім беру мекемелерінің медициналық кабинеттері базасында өтті. Жас шамасы электрфизиологиялық ерекшеліктері туралы ақпарат
балаларды тыныштық жағдайында электрокардиографиялық (ЭКГ) тексеру. ЭКГ-ны жазу және талдау күннің бірінші жартысында “Анкар-131″аппараттық-бағдарламалық кешенінің көмегімен жүргізілді. ЭКГ параметрлері 15минуттық демалудан кейін, тыныш тыныс алу кезінде, Арқада жатқан күйде тіркелді. Бала терең дем жасамады, жөтел емес, сілекей ішпеді, сөйлеспеді. Аяқ — қолдар үшін ГОСТ 25 995 талаптарын қанағаттандыратын электродтар қолданылды, кеуде-диаметрі 25 мм.кардиоанализаторда Электродтарды салу сапасын индикациялау қарастырылған. Электродтар аяқ-қолдарына жалпы қабылданған әдістеме бойынша салынған. Жазу жылдамдығы 50 мм/с құрады және 12 бұрылыста жүргізілді: аяқ-қолдардан стандартты екі полюсті 3 бұрылыстар, Гольдберг бойынша 3 күшейтілген бір полюсті бұрылыстар және Вильсон бойынша 6 кеуде превардиалды бұрылыстар. Кардиоанализатор автоматты түрде жүректің электрлік осінің бағытын анықтады. Алынған физиологиялық зерттеулердің мәліметтері Вариациялық статистикалық өңдеудің жалпы қабылданған әдістерімен және Сургут мемлекеттік университеті жанындағы Биофизика және медициналық кибернетика ҒЗИ-да әзірленген және патенттелген m-өлшемді фазалық кеңістіктегі балалар организмінің жай-күйі векторының аттракторларын идентификациялау бағдарламасына талданды. Барлығы бес диагностикалық көрсеткіштер пайдаланылды, сондықтан фазалық кеңістіктің өлшемі: m=5. Барлық алынған мәліметтер ЭЕМ-ге есептелді.
Дхг өзгерісінің барлық аралықтары анықталды. (P, R тістерінің амплитудасы, J нүктесі, P-Q, QRS, Q-T, Q-Tc, RR аралықтары), әрбір координат бойынша және жалпы барлық бойынша Rx (Asy-try) асимметриясының көрсеткіштері бойынша 8 координат бойынша, сондай-ақ всоч аттракторын шектейтін параллелепипедтің (General V value) жалпы көлемі есептелді [1, с.20].
Біздің зерттеулерде 15-17 жастағы ер балаларда тістің амплитудасы I бұрылыста (р& lt-0,05), сол жастағы қыздарда I (р& lt-0,01) және У5 (р& lt-0,05) бұрылыстарда анық төмендеген. AVR-да Р теріс тісі барлық жас-жыныстық топтарда және V-да байқалды! – 15-17 жастағы ханты қыздарда. Жынысы бойынша нақты айырмашылықтар V1-де 11-14 жас (р& lt-0,05) және 15-17 жас (р& lt-0,01) анықталған. Тістің амплитудасы 7-10 жастағы ханты қыздарынан басқа, v4, V5, V6-да осы параметрдің ең жоғары мәндері анықталған оқушылардың барлық топтарында II стандартты бөліністе ең үлкен болды. 7-10 жастағы ханты қыздардың II стандартты бөлінісінде
жүрекше миокардының жоғары қоздырғыштығы тіркелген, бірақ кеуде бұрылыстарында оның біршама ұлғаюы байқалса да. Ханта ұлдарының кері үрдісі байқалды.
Қыздарда қоздыруды предсердия бойынша сипаттайтын р тісшесінің ұзақтығы 0,06-0,09 с құрады және III (р& lt-0,01) бөліністе 11-14 жылға дейін анық өсті. Ең үлкен көрсеткіштер 7-10 жастағы ханты қыздарда — aVF, v1 – 11−14 жасар — III, aVF – 15-17 жастағы — I, V1. Ұлдарда р тісінің ұзақтығы орташа 0,07-0,09 с құрады және v2 (р& lt-0,01) бұрылысында 7-10 жастан 11-14 жасқа дейін және aVF (р& lt-0,001) және V4 (р& lt-0,01) бұрылыстарында 15-17 жасқа дейін анық өсті. Ең үлкен көрсеткіштер 7-10 жастағы ханты ұлдарында тіркелген — v1 және v6 – у 11-14 жастағы-I және V5 — у 15-17 жастағы – I, aVL. 11-14 жас аралығындағы гендерлік салыстыруда ұлдарда aVF (р& lt-0,05) тісшесінің неғұрлым төмен және aVL (р& lt-0,05) бұрылуында неғұрлым жоғары, ал 15-17 жас аралығында aVL, және aVF (р& lt-0,01) тісшесінің неғұрлым жоғары параметрлері анық байқалды.

R тісінің амплитудасы өсуінің оң динамикасы II стандартты бөліністе Ханта ұлдарында және aVF. Көрсеткіштің анық төмендеуі Ханта ұлдарында 11-14 жас аралығында: aVL (р& lt-0,01), V2 (р& lt-0,05), V6 (р& lt-0,05) және 15-17 жас аралығында байқалды.
табысқа: V1 (р& lt-0,01), V5 (р& lt-0,05), V6 (р& lt-0,05). Ханты қыздарда осындай үрдіс бар. 11-14 жылға қарай тістің амплитудасы R төмендеуде байқалды: V2 (р& lt-0,001), V3 (р& lt-0,01), v4 (р& lt-0,01), v5 (р& lt-0,001), V6 (р& lt-0,05), ал 15-17 жылдарға бөлініп берілген: V1 (р& lt-0,01), v2 (р& lt-0,01), v4 (р& lt-0,001), v4 (р& lt-0,001), v5 (р & LT-0,001), V6 (р& lt-0,001). Хантаның ұлдары мен қыздарының арасындағы тістің R амплитудасын салыстыра отырып, 7-10 жастағы ханты ұлдарында көрсеткіш V1 (р& lt-0,05) бөлінісінде басым екенін анықтады. 11-14 жас аралығында Ханта амплитудасы ұлдарда тістің амплитудасы сол жастағы Ханта қыздарына қарағанда V1, V5 және V6 (р& lt-0,01) бұрымдарында анық жоғары болды, ал 15-17 жас ұлдарда көрсеткіш v4 (р& lt-0,001), V5 (р& lt-0,001) және V6 (р& lt-0,05) бұрымдарында жоғары болды. Барлық жас-жыныстық топтарда aVR бұрылысында R тісі нашар болды. ІІ стандартты бөліністе R тісшесінің биіктігіне Р тісшігінің қатынасы: қыздарда ханты — 1: 12, ұлдарда — 1: 15.
Анта ұлдарының асқазан миокардының қозу функциясының жас талдауы оның 7-10-ден 15-17 жасқа дейін бірқалыпты жоғарылағанын көрсетті, ал қыздар арасында кері процесс байқалса, ал пубертаттың басталуымен бұл теңгерімсіздік күрт өсті. Ханта ұлдарында қарыншалардың миокардының қоздырғыштығы сол жастағы Ханта қыздарына қарағанда 11-14 жас аралығында жоғары болды және өсуді жалғастырды.
R тісі өзінің ұзақтығы бойынша 11-14 жастағы ханты қыздар тобында анық өсті: I (р& lt-0,05), II (р& lt-0,05), aVL (р& lt-0,05), V2 (р& lt-0,01), V6 (р& lt-0,05). 15-17 жастағы оқушылардың көрсеткіші керісінше aVL (р& lt-0,01), V1 (р& lt-0,05) – да төмендеді. Ер балаларда R тісшесінің ұзақтығы 11-14 жылға II стандартты бөліністе (р& lt-0,05), ал 15-17 жасқа — I (р& lt-0,05) және V6 (р& lt-0,05) ұлғайған. Бұл көрсеткіш I (р& lt-0,001), aVL (р& lt-0,01), V3 (р& lt-0,05), V5 (р& lt-0,05), V6 (р& lt-0,05). 7-17 жас аралығындағы ханты ұлдарының ең кең тістері aVF, ал қыздар ханты II, aVF.
Ең терең тістері s ханты ұлдарында V1-V3, қыздар арасында V2, V3. 1517 жастағы қыздарда v2 (р& lt-0,05) емшектегі s тістері амплитудасының дұрыс төмендеуі анықталды. Ұлдар мен қыздар арасындағы көрсеткішті салыстыру кезінде 7-10 жастағы ұлдарда v1 (р& lt-0,05) бұрылыста Үлкен мәндер анықталған. 11-14 жас аралығында осындай үрдіс II стандартты бөліністе (р& lt-0,05), V3 (р& lt-0,001), V4 (р& lt-0,05) байқалды және кері жағдай III стандартты бөліністе (р& lt-0,05) қалыптасты. 15-17 жас аралығында тіс амплитудасы ұлдарда v1 (р& lt-0,05) және V2 (р& lt-0,001) хантада үлкен болды, және v3 (р& lt-0,05) – де дұрыс аз.
Тістің ұзақтығы S 11-14 жастағы қыздарда I бұрылыста (р& lt-0,05) төмендеп, 15-17 жастағы қыздарда v4 (р& lt-0,01), V5 (р& lt-0,05), V6 (р& lt-0,001) бұрылыстарда өсті. Ұлдарда параметрдің дұрыс төмендеуі 11-14 жылға қарай I бөліністе (р& lt-0,01) анықталды. Тістің ұзындығын салыстырмалы талдау еден бойынша топтарда 11-14 жастағы ұлдарда і бұрылыста (р& lt-0,01) дұрыс асып кеткен. Сол жас тобында aVR бөлінісінде талқыланып отырған параметр ханты қыздарда (р& lt-0,01) жоғары болды. Мектеп жасындағы ұлдарда s тісшесінің ең үлкен мәндерін біз v1 және V2 — де, ал қыздар ханты-V1, V2, V3-де тіркелдік.
Біздің зерттеулерде т т т зубец aVR, V1 бөліністерінде оқушылардың жас-жыныстық топтарында теріс болды. Т тіс амплитудасының жас шамасы өзгерісі 11-14 жас аралығында Ханта ұлдарында v2 (р& lt-0,05), V6 (р& lt-0,01) — көрсеткіш ұлғайған, ал 15-17 жас аралығында — қайтадан v5 (р& lt-0,01), V6 (р& lt-0,001) – да төмендеді. 11-14 жастағы ханты қыздарда т тіс амплитудасы амплитудасының анық ұлғаюы aVR (р& lt-0,05), V1 (р& lt-0,001), V2 (р& lt-0,01), ал І (Р& lt-0,05) және V5 (р& lt-0,05) ауытқуларында тіркелді. 15-17 жылдары көрсеткіш II стандартты бөліністе (р& lt-0,01), V5 (р& lt-0,01) және V6 (р& lt-0,01) төмендеді. Сондай-ақ, біз 11-14 жастағы ханты жасөспірімдерінде т т т тістің амплитудасының шынайы жыныстық айырмашылықтарын атап өттік.
табысқа: I (р& lt-0,05), II (р& lt-0,001), III (р& lt-0,001), aVR (р& lt-0,001), aVF (р& lt-0,001), V4 (р& lt-0,01), V5 (р& lt-0,001), V6 (р& lt-0,001). 15-17 жастағы оқушылар арасында: II (р& lt-0,01), III (р& lt-0,01), aVR (р& lt-0,01), aVF (р& lt-0,001), V2 (р& lt-0,01), V3 (р& lt-0,001), v4 (р& lt-0,01), V5 (р& lt-0,001). Тістің амплитудасының R тісіне қатынасы екінші стандартты бөліністе Ханта ұлдарында 1: 3, қыздарда 1:4 болды.
Ханты қыздар тобындағы т т т т тістің ұзақтығы 1114 жылға қарай I (р& lt-0,01), II (р& lt-0,05), aVR (р& lt-0,05), V2 (р& lt-0,01) өсе түсті. Ханты ұлдарының тобында 11-14 жасқа қарай көрсеткіш мынадай бөліністерде өсті: aVR (р& lt-0,05), V2 (р& lt-0,01), V4 (р& lt-0,05), V5 (р& lt-0,05), V6 (р& lt-0,05) және сол жастағы ханты қыздарына қарағанда жоғары болды: II (р& lt-0,01), III (р& lt-0,05), aVR (р& lt-0,01), V2 (р& lt-0,05), V4 (р& lt-0,01), V5 (р& lt-0,001), V6 (р& lt-0,05). 15-17 жылда Ханта ұлдарының s тісшесінің ұзақтығы V6-да (р& lt-0,05) төмендеді.
S-T сегменті 7-17 жастағы ерлер мен қыздар ханты аяқ-қолдарынан стандартты және күшейтілген бұрылыстарда изоэлектрлік болды. Емшектегі V2-V6 орташа мәндер сәл жоғары болды, бірақ 1 mV/s-ден шықпады. S-T депрессиясы 0,5 mV / s-тен кем барлық жас-жыныстық топтарда aVR, ал V1 — де 11-14 және 15-17 жастағы қыздарда және 15-17 жастағы ханты ұлдарында анықталған. S-T сегментінің оқшаулаудан ең жоғары ауытқулары ханты қыздарда V3 бөлінісінде, ұлдарда V4 бөлінісінде тіркелген. Оқушылардың жасы мен жынысымен сегмент амплитудасының нақты айырмашылықтары анықталған жоқ.
Оның ұзақтығы бойынша жүрек жиырылу жиілігін анықтайды, ал R-R интервалының ауытқуы бойынша жүрек ырғағының тұрақтылығы туралы айтады. Біздің зерттеулерде 7-10 жастағы оқушылардың талқыланған параметрі
0,67-0,72 с және 11-14 жасқа дейін анық өсті: қыздарда — 0,09 с (р& lt-0,001), ұлдарда — 0,12 с (р& lt-0,001). Анықталған кезде шынайы
ұлдар мен қыздар арасындағы айырмашылық 7-10 жастағы (р& lt-0,05) және 11-14 жастағы (р& lt-0,01) ұлдарда жоғары көрсеткіштер байқалды.
Р^ интервалы, жүрекшенің қозуы басталғаннан бастап қарыншаның қозуы басталғанға дейін импульстің өту уақытына сәйкес келеді
Біз ұлдар тобында да, ханты қыздар тобында да жас ерекшелігіне қарай параметрдің өсуінің жалпы оң динамикасын атап өттік. 11-14 жастағы жасқа қарай қыздар мен ұлдарда Р^ аралығының ұзақтығы тиісінше 0,01 с және 0,04 с құрады. 15-17 жылға қарай ұзақтығы әр жыныстық топта 0,01 с-ға артты.
QRS кешені бойынша бағаланатын қарыншалардың миокардасы бойынша қозудың таралу жылдамдығы 7-17 жастағы Ханта оқушыларында 0,08 с құрады және жасы шамалы өзгерді. Қарыншаішілік өткізгіштіктің жас динамикасын талдау мектепте оқу кезеңінде Ханта ұлдарында параметр толқын тәрізді өзгергенін көрсетті: 11-14 жас аралығында QRS аралығының ұзақтығы 4,26% — ға өсті, ал 15-17 жас аралығында қозу импульсын өткізу жылдамдығы 0,57% – ға төмендеді. Ханты қыздарда ұлдарға қарағанда жоғары мәндердің аясында осы көрсеткіштің өзгеруінің бірнеше өзге динамикасы байқалды: қарыншаішілік өткізгіштіктің ұзақтығы 11-14 жас ретінде 4,24% – ға тіркелді, ал 15-17 жас аралығында QRS аралығының ұзақтығы тұрақтанды, сондықтан көрсеткіштің өсімі 0,41% – ды құрады.
Мәннің жоғары өсуі 11-14 жастағы оқушылар: ханты ұлдарда-8,67% (р& lt-0,001), ханты қыздарда-6,56% (р& lt — 0,001) байқалды. 15-17 жас аралығында ханты ер балалар тобында көрсеткіш 0,88% – ға төмендеді, ал қыздар тобында ханты 0,77% – ға өсті. Жынысына байланысты көрсеткішті салыстыру кезіндегі нақты айырмашылықтар 11-14 жаста анықталды: ұлдарда Q-T аралығының ұзақтығы қыздарға қарағанда көп (р& lt-0,05).

Ханты оқушылар ағзасының жай-күйі векторының аттракторларының параметрлерінің гендерлік ерекшеліктері мен әртүрлі бағыттағы жас үрдісі болғаны анықталды (кесте. 1, күріш. 1).
1-кесте
7-17 жастағы Ханта ХМАО-Юграның ӘКБ аттракторларының параметрлері
(вектордың координаттары-ЭКГ параметрлері)
ұлдар қыздар
7-10 жас
General asymmetry value Rx = 21,29 General V value: 1,60 e+035 General asymmetry value rX = 20,52 General V value: 4,69 e+045
11-14 жас
General asymmetry value Rx = 19,01 General V value: 3,28 e+039 General asymmetry value rX = 19,01 General V value: 3,28 e+039
15-17 жас
General asymmetry value Rx = 22,37 General V value: 2,67 e+034 General asymmetry value rX = 9,36 General V value: 6,56 e+002
7-10 жастағы қыздарда көп өлшемді параллелепипедтің жалпы көлемі 4,69 е+045 болды, ал асимметрия көрсеткіші гХ=20,52, ал ұлдар тобында көп өлшемді параллелепипед көлемі он рет аз және 1,60 е+035 құрады.
7-10 жас
ал
11-14 жас
б
б
15-17 жас
ал
2. 5
б
Сур. 1. 7-17 жас ханталар ХМАО-Югралар үш өлшемді фазалық ішкі кеңістіктегі (вектордың координаттары-р-0 интервалы, ІІ стандартты бөліністе (РА) р тістерінің амплитудасы, ІІ стандартты бөліністе (RA) QRS кешенінің амплитудасы): а — ұлдар, б — қыздар.
Асимметрия көрсеткіші ұлдар тобында көп болды. 11-14 жастағы оқушылар топтарында зерттелетін параметрлердегі айырмашылық анықталмады, ал 15-17 жастағы ханты General V value: 2,67 e+034, rX=22,37, бұл осы жастағы ханты қыздарға қарағанда отыз рет көп.
Қорытынды. 7-17 жас аралығындағы ханты оқушыларының жүрекшелер мен қарыншалардың миокард қозуының әртүрлі жас динамикасы анықталды. Кіші мектеп жасындағы ханты қыздарда көрсеткіштер ұлдарға қарағанда жүрекше миокард қоздырғыштығын және оның 15-17 жасқа қарай прогрессивті төмендеуін көрсетті. Ханта ұлдарының кері үрдісі байқалады. Асқазан миокардының қозу функциясы 11-14 және 15-17 жастағы ұлдарда (р& lt-0,05) басым болды. Атриовентрикулярлық өткізгіштіктің ұзақтығы екі жыныстық топта 15-17 жылдарға белсенді төмендеді, бірақ ханты қыздарда av торап бойынша қозу жылдамдығы біршама баяу болды.
Әдебиеттер тізімі
1. Еськов В. М. Синергетика клиникалық кибернетика / В. М. Еськов, а. А. Хадарцев, О. Е. Филатова: [Монография. С. 1. Биомедициналық жүйелерде жүйелік синтез және хаосты зерттеудің теориялық негіздері.* Самара: “Офорт” ЖШҚ, 2006. 264 с.
2. Карпин В. А. Мониторинг аурудың жергілікті халықтың Ханты-Мансийск автономды округінің / В. А. Карпин [және т. б.] / / Экология. (2003). № 3. С. 3-5.
3. Макаров Л. М. педиатрияда ЭКГ. М.: ИД ” Медпрактика. (2002).
274. с.
4. Осколкова М. К., Куприянова о. О. Электрокардиография. М.: МЕДпресс, 2001. 352 с.
5. Рублева Л. В. кіші мектеп оқушыларының миокардтағы электрофизиологиялық процестердің ерекшеліктері автономды нерв реттелуінің әртүрлі типтері бар // жаңа зерттеулер. 2005. № 1. С. 70-77.
6. Соколов А. Ж. Экологиялық-физиологиялық механизмдері ағза дамуының Орта Приобья: дисс. … бал. ғылымдар. Тюмень, Ханты-Мансийск, 2002. 322. с.
References
1. Eskov V. m., Hadarcev A., Filatova O. E. Sinergetika V klinicheskoj kibernetike [Monografija. Ch.1. Teoreticheskie osnovy sistemnogo sinteza i issledovanij haosa V biomedicinskih sistemah]. Samara: OOO “Ofort”, 2006. 264 p.
2. Karpin V. A. et al. Jekologija cheloveka, no. 3 (2003): 3-5.
3. Makarov L.M. JeKG V pediatrii. M.: ID “Medpraktika. M”, 2002. 274 p.
4. Oskolkova M. K., Kuprijanova O.O. Jelektrokardiografija u detej. M.: MEDpress, 2001. 352 p.
5. Rubleva L. V. Novye issledovanija, no. 1 (2005): 70-77.
6. Sokolov, A.G. Jekologo-fiziologicheskie mehanizmy razvitija organizma detej Srednego Priobja: diss. … dokt. med. nauk. Tjumen’ -, Hanty-Mansijsk, 2002. 322 p.
АВТОРЛАР ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР
Нифонтова Оксана Львовна, “медициналық-биологиялық пәндер және тіршілік қауіпсіздігі” кафедрасының меңгерушісі, профессор, биология ғылымдарының докторы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *