Оның өмірінің бөлшектенген, көп деңгейлі «оқиғалар кеңістігі» ретінде қабылданады. Оның «көлемді» ұғынуының əдіснамалық шарттары постнеклассикалық перспективада ғылыми ұтымдылықтың негізгі типтерін ин- теграциялау жолында ізденеді. «Педагогика, психология жəне білім тари- хы» айдарында төңкеріске дейінгі кезеңдегі Ресейдің педагогикалық білімінің даму та- рихы туралы материалдар жинақталған. Бұл материалдарда XVII ғасырдан бастап ХX ғасырдың басына дейінгі дəуірдегі Ресейдің педагогикалық білімінің генезисі ашылып; Ре- сейде XVII ғасырдың аяғында педагогикалық білім беру саласында бастау алған алдыңғы қатарлы дəстүрлер айқындалған жəне ХІХ – ХХ ғасырдың басындағы татарлардың халықтық білім беру жүйесі сипатталған. Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Психоло- гия ҒЗИ мен превентивті суицидологияның ғылыми-техникалық зертханасы қызметінің нəтижелері бір қатар мақалаларда көрініс тапқан. Мамандарды даярлау сапасын арттыру мəселелері журналдың басты бағыттарының бірі болып қалуда. Психикалық даму бөгелісі бар жас өспірімдердің тұлғааралық қарым- қатынастары, өзін-өзі реттеу мəселелері бірқа- тар мақалалардың тақырыптарына айналды. Журналдың саны университет пен рес- публиканың қазіргі білім беру өрісінде орын табатын қандай да бір маңызды оқиғалар қарастырылатын «Ақпарат» атты жаңа айда- рымен аяқталады. Құрметті оқырмандар! Педагогика жəне психологияның өзекті мəселелері бойынша пікір алмасу үшін біздің диалогтық алаңға Сіздерді шақырамыз. Мақалаларыңызды күтеміз.