Диссертациялық жүмыста түжырымдалган нэтижелер мен қорытындылардың шынайылық дәрежесін диссертацияның мазмүнынан аңғаруға болады. Жүмыста ғылыми түжырымдар мен нәтижелерді дэйектеуде соңғы жылдарда жарық көрген шетелдік жэне отандық ғалымдардың ғылыми пікірлері негізге алынып, ізденушінің жеке түжырымдары мен тиісті қорытындылар жасалған. Қорғауға үсынылып отырған зерттеу жүмысы XX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ эдеби сыны тарихын терең зерделеген, оны оқыту әдістемесін жетілдіруге жол ашқан тәжірибе жүзінде іске асыруға мүмкіндік беретін толымды еңбек ретінде бағалаймын. Тәуелсіздік қарсаңындағы қазак әдеби сынының жеткен жетістіктері мен жіберген олқылықтарын дүрыс сараптап, керекті түста одан сабақ алу жөнінен де осындай зерттеу жүмыстарының маңызы үлкен. Бүл орайда да осы ғылыми жүмыстың жоғары дейгейде орындалғаны байқалады. Ізденушінің жазу стилі жатық, үсынған ғылыми тұжырымдары жұмыс мазмұнына сай. Диссертацияда келтірілген ғылыми нэтижелер сілтемелермен жэне тиісті сала бойынша белгілі ғалымдардың ой-пікірлерімен бекітілген.