1. Министрлігінің ғылым комитеті Қазақстан Республикасы білім және ғылым (бұдан әрі – Комитет) ведомствосы болып табылады құзыреті шегінде жүзеге асыратын Министрлігі Қазақстан Республикасы білім және ғылым жөніндегі функцияларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты ғылым, сондай-ақ арнайы функциялары бойынша ғылым саласында салааралық үйлестіру оның құзыретіне жатқызылған.

Комитеттің негізгі міндеті болып табылады бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру саласында ғылым.

2. Комитет өз қызметін қр Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентінің, Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына, Қазақстан Республикасы ратификациялаған, сондай-ақ осы Ережеге және өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

3. Комитет заңды тұлға болып табылады, ұйымдық-құқықтық нысанда мемлекеттік мекеменің мөрі мен мөртаңбалары бар, мемлекеттік тілде белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңдарға сәйкес есеп-шоттары қаржы Министрлігінің қазынашылық Комитетінде, Қазақстан Республикасы.

Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. Комитет тарабы болуға құқығы бар азаматтық-құқықтық қатынастарға мемлекет атынан, егер ол осыған уәкілеттік берілген болса заңнамасына сәйкес.

4. Құрылымы және Комитеттің штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

5. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Есіл өзенінің Сол жағалауы к-сі, № 35, № 8 үй, 10-кіреберіс, № 1053 бөлме. Байланыс телефоны: 8 (3172) 74-19-06, факс: 74-24-61, 74-24-62.

6. Комитеттің толық атауы – “мемлекеттік мекемесі Министрлігінің ғылым Комитеті Қазақстан Республикасы білім және ғылым”.

7. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.

8. Комитеттің қызметін қаржыландыру жүзеге асырылады республикалық бюджет қаражаты есебінен.

Комитеті шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында оның функциялары.

Егер Комитетке заңнамалық актілермен жүзеге асыру құқығы табыс әкелетін қызметті, онда кіріс қызметтен кіріс республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Функциялары мен құқықтары Комитет
9. Комитет заңнамада белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:
– үйлестіру, ғылыми-техникалық қызметтің еліміздегі және өткізу бірыңғай мемлекеттік ғылыми және ғылыми-техникалық саясат;
– болжамын әзірлеу, бюджет және қаржыландыру ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу;
– іріктеу, мониторингі және іске асырылуын мемлекетаралық, мемлекеттік, салалық (секторалдық) ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың басым бағыттары бойынша ғылым, жататын іске асыру есебінен бюджеттік қаражат және олардың нысаналы қаржыландыруға;
– мониторинг қызметі, ғылыми ұйымдар;
– ұйымдастыру және мемлекеттік тіркеу үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен және тыйым салынбаған өзге де көздер заңнамасында, аяқталған тақырыптар мен іргелі және қолданбалы зерттеулердің бағдарламаларын, қорғалған диссертациялар;
– мемлекеттік жүйесін дамыту мен ғылыми-техникалық ақпарат;
– нарығында бәсекелестікті дамытуға жәрдемдесу, ғылыми қызмет және ғылыми-техникалық өнімдер;
ықпал ету, зияткерлік меншік құқықтарын қорғау, мемлекеттік құпияларды саласындағы ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет, өз құзыретінің шегінде;
дамыту, халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастық;
– мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру мәселелері бойынша, Комитеттің құзыретіне;
– мониторинг жүргізу үшін іске асыруға ғылыми зерттеулердің нәтижелерін.

10. Комитет заңнамада белгіленген тәртіппен мынадай құқығы бар:
1) сұрауға және алуға, мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдар мен заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты функцияларын жүзеге асыру үшін жүктелген міндеттер мен Комитет;
2) беруге заңды және жеке тұлғаларға түсініктемелер мәселелері бойынша Комитеттің құзыретіне жатқызылған;
3) ұйымдастыру, сараптамалар жүргізу, талдау, бағалау және сынау ғылыми зерттеулердің нәтижелерін және қорытынды шығару бар ұсынымдық сипатта болады;
4) тартуға пысықтау үшін белгіленген тәртіпте жатқызылған мәселелерді белгіленген қызмет саласында Комитетінің, ғылыми және өзге де ұйымдарды, ғалымдар мен мамандарды, оның ішінде шетелдік;
5) өзара іс-қимыл жасауға белгіленген тәртіппен мемлекеттік билік органдарымен, шет мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың;
6) құруға консультативтік-кеңесші және сараптамалық органдар (кеңестер, комиссиялар, топтар, алқалар) ғылыми-техникалық қызмет саласында;
7) құру жөнінде ұсыныстар енгізуге, қайта ұйымдастыру және тарату мемлекеттік кәсіпорындар мен өзге де ғылыми ұйымдарды;
8) жүзеге асыратын республикалық мемлекеттік кәсіпорындарға қатысты, оның қарауындағы мемлекеттік басқару органының функцияларын;
9) келіссөздер жүргізуге және енгізуге шарт жасасу туралы ұсыныстар шет елдердің мемлекеттік органдарымен, халықаралық ұйымдармен және шетелдік заңды тұлғалар;
10) ұйымдастыруға және өткізуге, ақпараттық-презентациялық іс-шаралар (форумдар, тұсаукесерлер, конференциялар және басқа да іс-шаралар), сондай-ақ кеңес проблемалық мәселелері бойынша ғылыми және ғылыми-техникалық дамыту;
11) баспа қызметін жүзеге асыруға.

3. Комитеттің Мүлкі
11. Комитеттің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болады.

Комитеттің мүлкі есебінен қалыптасады мемлекет берген мүлік есебінен құрылады және негізгі қорлардан, айналым қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүлкін, құны мемлекеттік органның теңгерімінде көрсетіледі.

12. Комитетке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.

13. Комитет өз бетімен иеліктен шығаруға немесе өзге тәсілмен иелік етуге құқы жоқ.

Комитеті мүмкін мүлікке билік ету құқығы жағдайларда және шегінде, заңнамада белгіленген.

4. Комитеттің қызметін ұйымдастыру
14. Комитет төрағасы басқарады тағайындайтын және қызметтен Қазақстан Республикасының Үкіметі Министрдің ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының ғылым және білім.

Төрағасы екі орынбасарларын қызметке тағайындалатын және босатылатын заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

15. Комитет төрағасы Комитет жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды Комитетінің жауапты Комитетке жүктелген міндеттерді орындауға және оның өз функцияларын жүзеге асыруы.

16. Осы мақсатта Комитеттің төрағасы:
1) міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді, өз орынбасарлары мен Комитеттің құрылымдық бөлімшелері басшыларының;
2) Министрімен келісім бойынша Қазақстан Республикасы білім және ғылым штат кестесін бекітеді шегінде Комитеттің штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен;
3) заңнамаға сәйкес қызметке тағайындайды және қызметтен босатады Комитеттің қызметкерлерін;
4) заңнамада белгіленген тәртіппен көтермелейді, сондай-ақ тәртіптік жаза қолданады;
5) Комитеттің бұйрықтарына қол қояды;
6) бекітеді; Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және заңнамамен белгіленген жағдайларда, ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жарғыларын;
7) Комитетті білдіреді мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда қолданыстағы заңнамаға сәйкес.

5. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату
17. Комитетті қайта ұйымдастыру және тарату заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

Бекітілген
Үкіметінің
Қазақстан Республикасының
21 шілдедегі 2006 жылғы N 700

Құрылымы
Комитетінің ғылым Министрлігінің білім және ғылым
Қазақстан Республикасының
Басшылық
Басқару, болжау, даму ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет
Басқару ғылыми-техникалық бағдарламалар
Басқармасы ” мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама
Ұйымдастыру басқармасы ғылыми-техникалық қызмет және халықаралық ынтымақтастық
Бөлімі ғылыми зерттеулерді қаржыландыру (дербес)
Бөлімі құқықтық және кадр жұмысы (өз бетінше)

Бекітілген
Үкіметінің
Қазақстан Республикасының
21 шілдедегі 2006 жылғы N 700
Тізбесі
ұйымдардың, ғылым Комитетінің қарамағындағы
Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы
1. Республикалық мемлекеттік кәсіпорындар
1. Химия технологиялық зерттеулер орталығы
2. Физикалық-математикалық зерттеулер орталығы
3. Астрофизикалық зерттеулер орталығы
4. Биологиялық зерттеулер орталығы
5. Геологиялық-географиялық зерттеулер орталығы
6. Қазақстан Республикасының ұлттық биотехнология орталығы
7. Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат және Қазақстан Республикасының
8. Экономика институты
9. Тіл білімі институты А. Байтұрсынов атындағы
10. Әдебиет және өнер институты мен М. Әуезов атындағы
11. Тарих және этнология институты ш. Уәлиханов атындағы
12. Философия және саясаттану институты
13. Атындағы археология институты Ә. Х. Марғұлан
14. Институты, Р. Сүлейменов атындағы шығыстану
15. Орталық ғылыми кітапхана
16. Ғалымдар үйі

2. Мемлекеттік мекемелер
17. Мемориальный музей академика К. И. Сатпаева
18. Сейсмологиялық тәжірибелік-әдістемелік экспедициясы

3. Акционерлік қоғамдар
19. Орман көшеттігі
20. Ғылыми-өндірістік орталық “Фитохимия”